Service Voorwaarden

De service voorwaarden van de MijnPraktijk website & email service zijn gebaseerd op de leveringsvoorwaarden van Fenit. De MijnPraktijk website & email service is een product van MijnPraktijk webservices.

Laatste wijziging: 2 februari 2009

1. Definities
1.1 De Logopedie Praktijkwebsite service, verder PWS genoemd, is een product van MijnPraktijk Webservices, verder MijnPraktijk genoemd. De door MijnPraktijk geleverde software welke de basis vormt voor de PWS zal verder de PWS software genoemd worden.
1.2 Deze service voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten ten behoeve van de PWS waarbij MijnPraktijk goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze service voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Alle aanbiedingen en andere uitingen van MijnPraktijk zijn vrijblijvend, tenzij door MijnPraktijk schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan MijnPraktijk opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop MijnPraktijk zijn aanbieding baseert.
1.4 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien enige bepaling van deze service voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze service voorwaarden volledig van kracht blijven.
1.6 MijnPraktijk behoud zich het recht voor om deze service voorwaarden te wijzigen. De cliënt zal hiervan op de hoogte worden gebracht doordat de meest recente versie (voorzien van wijzigingsdatum) beschikbaar wordt gesteld op http://www.mijnpraktijkwebservices.nl/voorwaarden.htm
1.7 MijnPraktijk kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.
1.8 Als onderdeel van de service wordt voor de cliënt o.a. webhosting, email en domeinregistratie afgenomen bij een derde partij. Indien niet anders gespecificeerd wordt wehosting en email verder samen aangeduid als webhosting.

2. Gebruikersrechten en beperkingen PWS, PWS software en webhosting
2.1 De cliënt krijgt een gebruiksrecht van de PWS software en een beperkt recht op gebruik van de webhosting. Voor de PWS software mogen uitsluitend gedocumenteerde functies gebruikt worden. Het gebruik van de webhosting mag uitsluitend gebeuren via de PWS software, met uitzondering van de email welke met een emailcliënt mag worden opgehaald.
2.2 De PWS mag niet gebruikt worden voor verspreiding van tekst, afbeeldingen of andere materialen die: (i) onwaar of misleidend zijn, (ii) lasterlijk zijn, (iii) inbreuk maken op privacy van anderen, (iv) racisme, haat of geweld jegens anderen promoten, (v) pornografisch materiaal bevatten of (vi) op enig andere wijze illegaal of crimineel zijn.
2.3 De cliënt krijgt beschikking over 500 Mb aan diskruimte (inclusief door de software ingenomen ruimte), 500 Mb aan emailboxen en 3 Gb aan dataverkeer per maand. Als deze limieten overschreden worden behoud  MijnPraktijk het recht voor om (i) bestanden te verwijderen die over de maximale diskruimte heengaan, (ii) de website tijdelijk af te sluiten bij teveel dataverkeer, (iii) buitengewoon veel gedownloade bestanden te verwijderen en (iv) emails met bestanden boven de 2 Mb te verwijderen. Bij bestandsopslag overschrijdingen zal MijnPraktijk telefonisch en per email contact opnemen met de cliënt en 48 uur te tijd geven om te reageren. Bij dataverkeer overschrijdingen staat het MijnPraktijk vrij om direct actie te ondernemen.
2.4 MijnPraktijk behoudt zich het recht voor om (i) de cliënt toegang tot de service te ontzeggen en (ii) de website af te sluiten, bij het niet tijdig betalen van de verschuldigde gelden.
2.5 Services van MijnPraktijk worden alleen geleverd aan de eindgebruiker. Het geheel, noch een onderdeel, van de geleverde services mag worden doorverkocht.

3. Domeinna(a)m(en)
3.1 Artikel 3 over domeinnamen is alleen van toepassing wanneer de domeinnaam of domeinnamen in het beheer zijn van MijnPraktijk.
3.2 MijnPraktijk registreerd domeinnamen onder de eigen bedrijfsnaam. De domeinnamen die voor de cliënt zijn aangevraagd zullen bij verzoek hierom worden overgedragen, behoudens de onder 3.3 bepaalde beperkingen. Hiermee wordt ook de privacy van de cliënt verder gewaarborgd omdat er geen persoonlijke gegevens in de publieke WHOIS records aanwezig zullen zijn.
3.3 MijnPraktijk mag een domeinnaam onthouden voor de cliënt bij verzoek om overdracht, wanneer de cliënt niet aan alle financiële verplichtingen voldaan heeft.
3.4 MijnPraktijk is niet verantwoordelijk voor de correctheid van controle op beschikbaarheid van domeinnamen via haar website.
3.5 MijnPraktijk zal domeinnamen zo snel mogelijk vastleggen nadat een bestelling is geplaatst maar is niet verantwoordelijk wanneer in het tussenliggende termijn een 3de partij dit domein zou registreren. In dit geval zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen met de cliënt om tot een oplossing te komen en staat het de cliënt vrij om alsnog af te zien van de PWS.

4. Prijs en betaling
4.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat MijnPraktijk gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
4.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop MijnPraktijk de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
4.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan MijnPraktijk de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is cliënt de door MijnPraktijk gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien cliënt bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.

5. Privacy en persoonlijke informatie
Op alle services zijn de Privacy verklaring van MijnPraktijk van toepassing, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeen gekomen. Deze zijn te vinden op http://www.mijnpraktijkwebservices.nl/privacy.htm

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij MijnPraktijk, diens licentiegevers of diens toeleverancier. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging of “reverse engineering” van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
6.2 Indien in afwijking van artikel 6.1 MijnPraktijk bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op cliënt, dan laat dit de bevoegdheid van MijnPraktijk onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van MijnPraktijk aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.
6.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
6.4 Het is MijnPraktijk toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.
6.5 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door MijnPraktijk schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur voor PWS websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan MijnPraktijk te maken.
6.6 MijnPraktijk vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door MijnPraktijk zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat cliënt MijnPraktijk onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan MijnPraktijk. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan MijnPraktijk verlenen om zich, indien nodig in naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan MijnPraktijk ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die cliënt in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door MijnPraktijk zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van MijnPraktijk een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal MijnPraktijk zo mogelijk zorg dragen dat cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van cliënt. Indien MijnPraktijk naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat cliënt het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal MijnPraktijk het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. MijnPraktijk zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met cliënt. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van MijnPraktijk wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van MijnPraktijk voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door MijnPraktijk gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door MijnPraktijk geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.
6.7 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan MijnPraktijk van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt zal MijnPraktijk vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Leveringstermijnen
7.1 Alle door MijnPraktijk genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan MijnPraktijk bekend waren. MijnPraktijk spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt MijnPraktijk niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt MijnPraktijk wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. MijnPraktijk is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is MijnPraktijk gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen MijnPraktijk en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

8. Software updates, onderhoud, service onderbrekingen
8.1 MijnPraktijk zal er altijd naar streven om de cliënt vooraf op de hoogte te brengen van onderbrekingen van de PWS, echter MijnPraktijk is niet verplicht dit te doen. MijnPraktijk zal wel, zodra een dergelijke onderbreking optreedt, dit zo snel mogelijk melden via de Helpdesk en per email versturen aan de bij de Helpdesk bekende emailadressen.
8.2 MijnPraktijk behoudt zich het recht voor om periodiek onderhoud aan de webhosting en PWS software te verrichten. Wanneer dit geen voorziene onderbreking van de service tot gevolg heeft, hoeft MijnPraktijk de cliënt hiervan niet op de hoogte te brengen.
8.3 Ook wanneer een toeleverancier aan MijnPraktijk onderhoud verricht aan de webhosting welke tijdelijke onderbreking van de PWS tot gevolg heeft, is MijnPraktijk niet verplicht de cliënt hiervan op de hoogte te stellen.

9. Beëindiging overeenkomst
9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
9.2 Abonnementen worden ieder jaar op de datum van het aangaan van de originele overeenkomst stilzwijgend verlengt wanneer de cliënt niet twee (2) maanden voor afloping de dienst heeft opgezegd. MijnPraktijk zal cliënten ten minste twee (2) weken voor het aflopen van  dit termijn hiervan per email op de hoogte brengen. Indien MijnPraktijk hierin tekort schiet geldt een termijn van twee (2) weken na de herinnering aan contractverlenging.
9.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliënt een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.
9.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. MijnPraktijk is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.
9.5 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat MijnPraktijk ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die MijnPraktijk vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid van MijnPraktijk; vrijwaring
10.1 De totale aansprakelijkheid van MijnPraktijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   a. redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van MijnPraktijk aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van cliënt wordt ontbonden.
   b. redelijke kosten die cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat MijnPraktijk op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
   c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
   d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
10.2 De aansprakelijkheid van MijnPraktijk voor schade van welke aard dan ook bedraagt totaal nimmer meer dan het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
10.3 Aansprakelijkheid van MijnPraktijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan MijnPraktijk voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan MijnPraktijk voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10.1 en 10.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
10.4 De in voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MijnPraktijk of diens leidinggevenden.
10.5 De aansprakelijkheid van MijnPraktijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt MijnPraktijk onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt en MijnPraktijk ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MijnPraktijk in staat is adequaat te reageren.
10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MijnPraktijk meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MijnPraktijk vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
10.7 Cliënt vrijwaart MijnPraktijk voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door MijnPraktijk geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
10.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan MijnPraktijk zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

11. Overmacht
11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleverancier b.v.s van MijnPraktijk, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleverancier b.v.s die door cliënt aan MijnPraktijk zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan MijnPraktijk is voorgeschreven.
11.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 De overeenkomsten tussen MijnPraktijk en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
12.2 Geschillen welke tussen MijnPraktijk en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen MijnPraktijk en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.
12.3 Teneinde een minnelijke oplossing van een bestaand of mogelijk toekomstig geschil te beproeven, kan de meest gerede partij steeds een ICT-mediation conform het ICT-mediation reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. ICT-mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door een of meer mediators. Deze procedure leidt niet tot een voor partijen bindend oordeel. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat wenst, de procedure van ICT-mediation passeert en al aanstonds de in artikel 12.2 genoemde geschillenregeling volgt.

© 2008 MijnPraktijk Webservices, alle rechten voorbehouden.
Service Voorwaarden - Privacy Verklaring